top of page
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

With Debit / Credi Card / Net Banking 

Also available on:

Kardaliwan Book
Kardaliwan Book on Flipkart

पुस्तकाची खरेदी खालीलप्रकारे सुद्धा करता येईल...

आमच्या बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या खात्यामध्ये रोख / ऑनलाईन / चेकने रक़्कम भरुन

आमच्या कार्यालयामध्ये प्रत्यक्ष येवून किंवा आमच्या पत्त्यावर मनिऑर्डर पाठवून

बॅंक खाते माहिती
खात्याचे नाव: कर्दळीवन सेवा संघ   खाते क्रमांक: 60108955634 IFSC Code: MAHB0000003
बॅंकेचे नाव: बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, डेक़्कन जिमखाना, पुणे शाखा
वरील बॅंक खात्यामध्ये पुस्तकासाठी रु. २३०/- भरा आणि तुमचा पत्ता 7057617018 या नंबर वर
SMS किंवा WhatsApp करा किंवा swami@kardaliwan.com वर ईमेल करा.

कार्यालयाचा पत्ता: कर्दळीवन सेवा संघ, ६२२, जानकी रघुनाथ, पुलाची वाडी, झेड ब्रिज जवळ,

डेक़्क़न जिमखाना, पुणे - ४११००४

मो: ९६५७७०९६७८ / ९३७११०२४३९

Anchor 1
bottom of page